Vedho Rakshathi Rakshithaha                                     Dharmo Rakshathi Rakshithaha                                   Ghavo Lokasya Matharaha